Барило Н.А.

Барило Ніна Андріївна

ninabarylo@gmail.com

Науковий ступінь та вчене звання:

Доцент кафедри математики  (1993).

Кандидат педагогічних  наук (1986). Наукова спеціальність:  теорія і історія педагогіки. Тема дисертації: «Формирование у учащихся старших классов знаний и умений  по экономике сельськохозяйственного производства ( на материалах деятельности ученических производственных бригад)».

Освіта:

 • Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка (1971) Спеціальність: математика. Спеціалізація: присвоєна кваліфікація вчителя математики IV – X кл. та звання вчителя середньої  школи.
 • Аспірантура при Науково – дослідному інституті педагогіки УРСР (1983).

Трудова діяльність:

 • 2006 – теперішній час – доцент кафедри вищої математики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 • (2004 – 2006) – доцент кафедри математики  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 • (1998 – 2004) – доцент кафедри математики Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя;
 • (1990 – 1998) – доцент кафедри Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя;
 • (1987 – 1990) – старший викладач кафедри математики Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя;
 • ( 1983 – 1987) – асистент кафедри математики Ніжинського Державного педагогічного інституту ім. М.  В. Гоголя;
 • (1980 – 1983) – аспірантка НДІ педагогіки УРСР;
 • (1971 – 1980) – вчитель математики (Чернігівська область, Ніжинський район; м. Бровари, Київська область). Організатор позакласної роботи.

Специфічний досвід:

 • участь у роботі республіканського методичного семінару з актуальних питань ШКМ і МНВ при Київському НПУ імені М. П. Драгоманова;
 • вивчення передового педагогічного досвіду проведення виїзних лабораторних занять з МНМ на базі шкіл – міста, району, області, республіки;
 • організація і методика проведення педагогічної та стажувальної практик;
 • кваліфікація «спеціаліст вищої категорії» ( Управління освіти Чернігівської ОДА) – (1998);
 • кваліфікаційна категорія – вчитель-методист (2008);
 • вивчення та впровадження в практику передового досвіду вчителів – новаторів математики.

Викладання:

Викладає для студентів бакалаврату, спеціалістів та магістратури навчальні курси: « Методика викладання математики» (загальна та частинна),  « Історія математики»,  « Методика навчання математики в середній та вищій школі»,  « Вибрані питання математики та методики викладання математики»,  «Актуальні питання математики», « Педагогічна та стажувальна практики»;  член ДЕК. Оглядові лекції до ДЕК,  керівництво дипломним проектом.

Коло наукових інтересів:

Актуальні питання шкільного курсу математики та методики її навчання:

 • нові підходи до деяких питань МНМ;
 • використання евристичних методів, що стимулюють творчу діяльність учнів та їх активність;
 • лекційно – практична система викладу навчального матеріалу;
 • використання елементів історизму, з метою формування стійкого інтересу до навчання в цілому, зокрема до вивчення окремих предметів;
 • новітні технології навчання;
 • набуття необхідних життєвих компетентностей, зокрема забезпечення умов для досягнення кожним учнем практичної компетентності;
 • розвиток логічного, алгоритмічного мислення.

 Відзнаки:

 • Ветеран праці  (2001)

Публікації:

Автор близько  40 наукових та науково – методичних публікацій, у тому числі:

 • Формирование у учащихся старших классов знаний и умений по зкономике сельскохозяйственного производства (на материалах деятельности ученических производственньїх бригад): Автореф. дис. канд. пед. наук: 03.05.04. – К., 1986. – 24 с.
 • Факультет майбутнього   педагога:   Програма,   завдання   та методичні вказівки з математики і фізики для слухачів фіз.-мат. факультету. – Ніжин, 1986. – 24 с.
 • Методичні рекомендації до практичних і лабораторних занять з
  методики викладання  математики (загальна методика). – Ніжин: НДПІ, 1988. – 30 с.
 • Про вклад Ніжинського педінституту в розвиток математичної освіти на Україні // Тез. міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 1000-річчю школи Київської Русі. – Ніжин, 1989.
 • Ділова педагогічна гра, як засіб формування професійно-педагогічних умінь майбутніх  учителів математики // Шляхи вдосконалення проф.-пед. підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи:  тез. міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990.
 • Актуальні   питання   перебудови   процесу   підготовки   учителя        математики, фізики в сучасних умовах // Там само. – С. 105-107. У складі колект. авт.
 • Алгебра,   тригонометрія,   початки  аналізу:   Навч.   посіб.  Для слухачів підготовчого відділення. – Ніжин, 1998. – 110 с. У складі колект. авт.
 • Геометрія: Навч. посіб. для слухачів підготовч. відділення. – Ніжин, 1998. – 58 с. У складі колект. авт.
 • Барило Н.А. Деякі аспекти методики навчання учнів розв’язуванню текстових задач // Фізико-математичний збірник: Збірник наукових праць. – Ніжин: Вид-цтво НДПУ ім. М.Гоголя, 2002. – С. 62-69.
 • Педагогічна практика студентів (метод, рек. для студ. IV і V курсів
  фіз.-мат. фак.). – Ніжин: НДПУ, 2003. – 102 с. У складі колект. авт.
 • Навчально-виховна практика перед випускного і випускного курсів // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 25. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2006. – 260 с. (Міжнародна програма “Евристика та дидактика точних наук”). У співавт.
 • Тематика курсових робіт з методики викладання математики та методичні рекомендації щодо їх написання: Методичний посібник / Укл.: Н.А. Барило, Л.М. Бойко, В.Г. Опанасенко, Н.П. Варущик. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 29 с.
 • Методика навчання математики. Тексти лекцій для студентів 3 курсу фізико-математичного факультету (загальна методика). – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 103 с.
 • Про принцип історизму в навчанні шкільному курсу математики. // Фізико-математичні записки: Збірник наукових праць. – Ніжин: Видавнитство НДУ ім. Миколи Гоголя, 2008 . – С. 93-96.
 • Збірник задач з теорії і практики навчання й виховання та методики викладання математики. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 66 с. У співавт
 • Збірник задач з теорії і практики навчання й виховання та методики викладання математики. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 66 с. У співавт
 • Барило Н.А., Кравченко Э.М. Вороний Георгій Федосійович – велет науки з української Журавки // Фізико-математичні записки: Збірник наукових праць. – Ніжин, Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. – С. 139-142.